แจ้งการเปลี่ยนแปลง

เพื่อความสอดคล้องและคงความเป็นผู้นำในตลาด บริษัท Ame Wood Supply จำกัด หนึ่งในผู้นำของสินค้าพื้นไม้ ได้ทำการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในบริษัทฯและโครงสร้างของผู้ถือหุ้น เพื่อการดำเนินงานที่มั่นคงและเปิดตลาดให้กว้างขึ้น จึงดำเนิน

การเปิดบริษัทใหม่ขึ้น ภายใต้ชื่อ

บริษัท ทีคเบ็นซ์ (1991) จำกัด หรือ Teak Bench (1991) Co., Ltd.

โดยยังคงทีมผู้บริหารและการบริการเช่นเดิม สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ทางบริษัทฯ คือ

บริษัท ทีคเบ็นซ์ (1991) จำกัด
ที่อยู่ 178/7 ชั้น 4 อาคารซันวูด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

Teak Bench (1991) Co., Ltd.
178/7 4th Floor, Sun Wood Bldg., Ratchadapisek Rd., Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel. 0-2511-4171-3, Fax. 0-2511-4208
E-Mail: sales@teakbench.co.th
Website: www.teakbench.co.th, www.amewood.co.th

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอถือโอกาส ขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ทางบริษัทฯ

ขอยืนยันที่จะนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพต่อท่านเสมอไป

เข้าสู่หน้าหลัก:Enter site